Back to 1942 Official Trailer01:30

  • 0 views
Published on December 29, 2012

Story: A deadly drought in 1942 takes its toll on central China’s Henan province during the war against Japan.

Director: Xiaogang Feng

Producer: Wang Zhongjun, Han Sanping, Liu Guangquan, Albert Yeung, Peter Lam, Song Dai, Wang Tongyuan, Zhang Suzhou, Ouyang Changlin, Qiu Xin, Wang Xiaodong, Wang Yiyang

Straing: Guoli Zhang, Hanyu Zhang, Wei Fan

Writers:  Zhenyun Liu (novel), Zhenyun Liu

Release on: 29 November 2012